kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Zmiany w przepisach BHP 2023

Marzec przyniósł pewne zmiany w prawach i obowiązkach pracowników oraz pracodawców. W wyniku wprowadzenia w tym roku zmian dotyczących kontroli trzeźwości pracowników koniecznym jest, by modyfikacje pojawiły się również w dziedzinie prowadzenia dokumentacji osób zatrudnionych.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem do akt osobowych zostanie dodana nowa część „E”, w której będą gromadzone zapisy dokumentujące przeprowadzone do tej pory badania trzeźwości.

Należy podkreślić, że wykonywanie obowiązków zawodowych pod wpływem alkoholu stanowi nie tylko wykroczenie przeciw prawu, ale przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo zarówno osobę, która alkohol spożyła, jak i jej współpracowników. Stąd – takie postępowanie powinno być piętnowane. Wypadki przy pracy stanowią duży odsetek nieszczęśliwych wypadków – kontrola trzeźwości pracowników może być krokiem w dobrym kierunku, i to niezależnie od branży.

Drugą z istotnych zmian, które zostaną wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2023 są wyższe kwoty odszkodowań przewidziane za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał świadczenia w większych niż do tej pory wysokościach.

Jednorazowe odszkodowanie przy pracy może zostać wypłacone osobie, którą obejmuje ubezpieczenie wypadkowe, a która doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu – w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy lub też choroby zawodowej spowodowanej realizacją obowiązków zawodowych. Takie odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo. Wysokość kwoty jest określona na podstawie decyzji Komisji Lekarskiej ZUS lub Lekarza Orzecznika.

Ponieważ co roku zmienia się wysokość średniego wynagrodzenia za pracę, musi się też zmienić zależne od niego odszkodowanie. Wylicza się je bowiem na podstawie rzeczonej kwoty. W tym roku, od 1 kwietnia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu – długotrwałego lub stałego – będzie można uzyskać 1269 złotych, zamiast dotychczasowych 1133 zł (co ma stanowić 20 proc. przeciętnej pensji).

Dodatkowo przy orzeczeniu niezdolności do pracy można otrzymać 22 212 zł, natomiast jeśli ubezpieczony w wyniku wypadku umrze – małżonek lub dziecko otrzymuje 114 231, natomiast innemu niż małżonek/dziecko krewnemu przysługuje 57 115 zł. Oczywiście kwoty te nie są określane na stałe, a jedynie do kolejnego okresu rozliczeniowego, tj. do 31 marca 2024.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz