kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy zalicza się do tych złożonych problemów, które mogą generować poważne skutki ekonomiczne, społeczne.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że mobbing to zagrożenie psychofizyczne. Zaś długotrwała ekspozycja na takowe może prowadzić do pogorszenia się kondycji pracownika, a w rezultacie - nawet jego rezygnacji ze stanowiska. Mobbing może być zgłoszony do odpowiednich instytucji - wówczas pracodawca ma obowiązek wdrożyć odpowiednią politykę antymobbingową.

Należy bowiem podkreślić, że za akty mobbingu nie zawsze odpowiadają przełożeni czy kierownicy. Często mogą to być również równi rangą współpracownicy. Niezależnie jednak od źródła tych negatywnych zjawisk mają one wpływ na funkcjonowanie poszczególnych pracowników, ale i firmy jako całości.

Mobbing i co dalej. Rozwiązania systemowe

Ponieważ zagrożenia psychospołeczne stały się istotnym elementem w zakresie czynników ryzyka, na jakie są narażeni pracownicy, powinny być one uwzględniane w tematyce szkoleń BHP przeprowadzanych na terenie zarówno niewielkich przedsiębiorstw, jak i większych firm. Kultura pracy uległa w ciągu ostatnich lat dynamicznym przemianom. Mimo tego jednak o pewnych negatywnych zjawiskach wciąż trudno zawiadamiać odpowiednie służby - ponieważ prawo nie daje im narzędzi do działania. Aktualizacja kodeksu pracy, jak również szerzenie wiedzy w ramach obowiązkowych i cyklicznych szkoleń BHP powinno być priorytetem dla władz na lokalnych, regionalnych a także państwowych szczeblach.

Dzięki temu można stworzyć środowisko pracy przyjazne dla osób w nim zatrudnionych. A jak wiadomo odpowiednie warunki mają decydujący wpływ na efektywność pracowników oraz - co za tym idzie - ostateczne zyski przedsiębiorstwa. Inwestycja w nowoczesne, holistyczne postrzeganie BHP to najlepszy z możliwych wyborów.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz