kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Znaczenie ochrony PPOŻ - w czasie letnich upałów i nie tylko

Letnie upały przynoszą ze sobą co roku nie tylko zagrożenie natury zdrowotnej dla ludzi. Aura ta zwiększa również ryzyko pojawiania się niebezpiecznych zjawiska atmosferycznych - jak burze i wyładowania, a co za tym idzie - ma też wpływ na zaprószenia ognia i eskalację pożarów.

Letnie upały przynoszą ze sobą co roku nie tylko zagrożenie natury zdrowotnej dla ludzi. Aura ta zwiększa również ryzyko pojawiania się niebezpiecznych zjawiska atmosferycznych - jak burze i wyładowania, a co za tym idzie - ma też wpływ na zaprószenia ognia i eskalację pożarów. Oczywiście o odpowiedniej ochronie PPOŻ w przedsiębiorstwach - niezależnie od ich wielkości - czy obiektach użyteczności publicznej (a także w prywatnych budynkach) należy pamiętać nie tylko latem. Niemniej czujność w tych miesiącach warto jeszcze zwiększyć. Z chęcią w tym Państwu pomożemy dzięki kompleksowej usłudze PPOŻ, która znajduje się w naszym katalogu usług.

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?
Definicja ochrony przeciwpożarowej obejmuje nie tylko środki zapobiegawcze fizyczne, ale również przekazaną pracownikom/ użytkownikom danej przestrzeni wiedzę. Zajmując się taką edukacją mamy świadomość, że informacje są kluczowe w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Profilaktyka przeciwpożarowa wdrożona w sposób kompleksowy pozwala takie ryzyko zminimalizować. Środki prewencji można podzielić na trzy grupy:
techniczne - obejmujące instalacje gaśnicze oraz doprowadzenie wody gaśniczej, instalacje sygnalizujące pożar, a także instalacje odprowadzające dym oraz ciepło (wyciągi i okapy);
budowlane - czyli określenie wymagań dotyczących materiałów budowlanych, odporności ogniowej, odstępów bezpieczeństwa w pomieszczeniach, a także wprowadzenie podziału na strefy pożarowe. Ten ostatni czynnik ma kluczowe znaczenie w przypadku zaprószenia ognia. Strefę pożarową wyznacza się na podstawie przewidywań, w którym miejscu pożar ma szansę wypalić się do końca bez rozprzestrzenienia się na inne strefy;
organizacyjne - zaprojektowane z myślą o konkretnych warunkach regulaminy i plany alarmowe, wytyczone drogi ewakuacji (oraz ich oznakowanie) i przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń;

Jak określić poziom zagrożenia pożarem?
Środki ochrony PPOŻ muszą być dopasowane do określonych warunków - aby zagwarantować pracownikom czy mieszkańcom danego budynku maksymalny poziom bezpieczeństwa. Ocena zagrożeń jest szczególnie istotna w przypadku zakładów pracy, w których znajdują się  materiały potencjalnie niebezpieczne i łatwopalne. Ryzyko pożaru również jest stopniowalne - to do tych parametrów dobiera się później adekwatne środki ochrony. Zabezpieczenia techniczne mogą się różnicować w zależności od tego, z jakim surowcem mamy do czynienia. I tak np. w przypadku substancji gazowych określona jest potencjalna palność, energia zapłonu, granice wybuchowości, prędkość spalania, natomiast w przypadku cieczy bierze się pod uwagę temperaturę zapłonu (i ewentualnego samozapłonu) oraz temperaturę palenia się.

Niezwykle istotna jest także analiza warunków lokalowych, warunków i organizacji pracy, tego, co znajduje się w najbliższym otoczeniu, możliwych źródeł zapłonu etc. Wszystkie te czynniki mogą na siebie oddziaływać. Po zweryfikowaniu kolejnych grup czynników określane jest potencjalne zagrożenie.


Usługi PPOŻ świadczone przez nasze przedsiębiorstwo posiadają kompleksową formułę. Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne, wykonywanie indywidualnie dopasowanych instrukcji bezpieczeństwa czy ocen zagrożenia wybuchem, doradztwo kontrolne. Wszystkie usługi - oraz sposób dobierania sprzętu pomocnego w ochronie przeciwpożarowej - są indywidualnie dopasowywane do konkretnych warunków, potrzeb, a także - aktualnego stanu prawnego. Nie należy bowiem zapominać, że zagwarantowanie optymalnych warunków w zakresie ochrony ppoż, a także składowania łatwopalnych materiałów są nie tylko obowiązkiem, ale też prawną koniecznością. Wymogi w tym zakresie są określone ustawowymi przepisami.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz