kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP przy produkcji

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy produkcji, transporcie oraz obrocie materiałów wybuchowych

Zagwarantowanie bezpiecznego środowiska pracy jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem, gdy na terenie zakładu produkowane są materiały niebezpieczne, wybuchowe i pirotechniczne. W związku z tym od 22 grudnia 2022 zaczną obowiązywać znowelizowane regulacje w zakresie BHP przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym, jak również obrocie materiałów tego rodzaju.

Są to konieczne dla bezpieczeństwa pracowników aktualizacje, w których wzięto pod uwagę:
    • bezpieczne magazynowanie, przeładunek oraz transport materiałów wybuchowych(pirotechnicznych);
    • umiejscowienie magazynów;
    • warunki panujące podczas pracy, transportu oraz przeładunku;
    • bezpieczną ilość materiałów wybuchowych umiejscowionych w magazynach;
    • rodzaj i ilość materiałów wybuchowych, które można składować w pomieszczeniach zaplecza i sklepowych (dopuszczono materiały pirotechniczne do użytku widowiskowego/teatralnego);
    • rodzaj i ilość materiałów pirotechnicznych, które mogą być w pomieszczeniach, w których prowadzona jest sprzedaż;
      
Wytyczne, które są stosowane przy magazynowaniu materiałów niebezpiecznych dla pracowników zostały sprecyzowane. Dzięki temu łatwiej jest zastosować się do prawnie usankcjonowanych form, a tym samym, podnieść bezpieczeństwo osób zatrudnionych na terenie zakładu. Określono na przykład ilość materiałów wybuchowych w poszczególnych pomieszczeniach lub na konkretnych stanowiskach pracy w taki sposób, by możliwe było zachowanie właściwych odległości między obiektami, a także tzw. strefami zagrożenia wybuchem.  

Dookreślono również wiele ważnych regulacji dotyczących np. utylizacji materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. Priorytetową wartością pozostaje bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w procesy produkcyjne, logistyczne oraz dystrybucyjne. Dotyczy to także przechowywania materiałów niebezpiecznych. Sankcjonowane ustawowo są sposób przechowywania towarów tego typu, ale też konstrukcja regałów.

Celem tak dokładnych regulacji pozostaje zminimalizowanie zagrożenia wybuchowego, pożarowego - zarówno na terenie zakładów produkcyjnych, jak i w innych miejscach obrotu towarami.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz