Dbanie o poziom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach edukacyjnych

Szkolenia BHP w firmach sektora publicznego, jak i prywatnego to obowiązek. Pracodawca musi zapewnić zatrudnionym osobom dostęp do wiedzy oraz przeznaczyć na szkolenie godziny pracy. Szkolenia takie nie mogą się odbywać w wolnym czasie pracowników. Szczególnie istotne są szkolenia BHP dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.

 

Szkolenia wstępne w szkołach

Szkolenie wstępne z zakresu BHP obejmują ogólne zasady obowiązujące w placówce, przedstawiają kanony bezpieczeństwa dotyczące danego stanowiska, a także sposób postępowania w razie ewentualnego zagrożenia. Szkolenie na ogół nie trwa dłużej niż kilka godzin - składa się przy tym z części teoretycznej oraz przeprowadzanej pod opieką osoby nadzorującej sekcji praktycznej. Szkolenia skierowane są także do pracowników fizycznych, ponieważ zatrudnienie na ich stanowiskach w szkole nierzadko wiąże się z większym zagrożeniem, jak i większą odpowiedzialnością. Każde szkolenie BHP kończy się podpisaniem „Karty Szkolenia Wstępnego”, które zostaje wpięte do akt osobowych.

Okresowe szkolenia BHP

Jednocześnie szkolenia okresowe BHP są obligatoryjne tylko dla tych pracowników, którzy podczas wykonywania obowiązków mogą być narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia bądź też wiążą się z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa innych osób. Szkolenia z zakresu BHP dla nauczycieli odbywają się: w dniu zatrudnienia, w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia, a potem raz na 5 lat (ustawowo regulowane szkolenia okresowe). Dyrektorzy i osoby pełniące nadzór nad pracownikami placówki oświatowej także muszą odbywać szkolenia BHP, z tym, że w ich wypadku szkolenie okresowe odbywa się pół roku po zatrudnieniu (a w dalszym okresie - raz na 5 lat). Okresowe szkolenia muszą odbywać również te osoby, które wykonują pracę fizyczną, a także pracują w kuchni w takiej placówce - okres przerwy wynosi w ich wypadku jedynie 3 lata. Pracownicy fizyczni to m.in. konserwatorzy terenu, woźni etc.

Zasady prawne dotyczące utrzymania BHP w instytucjach edukacyjnych i opiekuńczych uległy na przestrzeni ostatnich kilku lat istotnym zmianom. Przede wszystkim wszystkie osoby zatrudnione w takich placówkach zostały zobowiązane do odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Bez względu na to, na jakim stanowisku (i na podstawie jakiej umowy) dana osoba pracuje - musi ona posiadać tę podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych.

Należy pamiętać, że placówki opiekuńcze i edukacyjne to niezwykle specyficzne miejsca pracy. Wymagają od osób zatrudnionych nie tylko odpowiednich kwalifikacji, ale również predyspozycji charakterologicznych. Praca z dziećmi i młodzieżą to ogromna odpowiedzialność. Dlatego też do procedur BHP należy przywiązywać szczególną wagę. Znajomość postępowania w razie ewentualnego zagrożenia jest konieczna do stworzenia optymalnych struktur działania. Warto skorzystać ze zorganizowanych z myślą o konkretnych placówkach szkoleń.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz